CZ|SK
Naše společnost
Vítejte na stránkách společnosti Ariton!
Specializace na zpracování dat a výkaznictví: Jsme mladá dynamická společnost zaměřená na poskytování komplexních služeb a řešení v oblasti firemního a institucionálního výkaznictví.
Portfolio našich služeb zahrnuje poradenství při analýzách, návrhu a implementaci, ale i řízení změn a optimalizaci procesu výkaznictví (od zdrojových systémů až po výstupy v podobě výkazů či datových extraktů), a také veškeré technické služby související s realizací a provozem procesu výkaznictví.
Řešení na míru: Jsme schopni pro Vás vytvořit řešení, které bude šité na míru Vašim informačním potřebám a vykazovacím povinnostem a dodat jej formou kompletní služby - od analýzy vykazovacích požadavků a datových zdrojů, přes funkční analýzy, návrh datových úložišť a datových toků a transformací, návrh organizační a personální struktury včetně rozdělení odpovědnosti, zajištění bezpečnosti, až po implementaci, optimalizaci, testování a zprovoznění řešení včetně následné podpory. Můžete však využít jen některých našich dílčích služeb. Například Vám můžeme pomoci identifikovat slabá místa ve stávajícím uspořádání procesu výkaznictví a navrhnout jeho reorganizaci a optimalizaci.
Naše řešení se opírají o:
- dlouholeté know-how z oblasti interního výkaznictví a výkaznictví vůči externím subjektům (mateřská společnost, orgán dohledu - Česká národní banka, Národní banka Slovenska, ...), zahrnující detailní znalosti metodických požadavků i zkušenosti z technické implementace a provozu systémů pro výkaznictví
- zkušenosti z projektového řízení a plánování, návrhu a vývoje softwarových produktů, realizace a optimalizace procesů pro zpracování a transformaci velkých objemů dat, využití a administrace databázových systémů
- efektivní softwarový nástroj umožňující zastřešit celý proces výkaznictví, a to po technické i metodické stránce, který je založený na inovativních konceptech, s propracovanou funkčností a jednoduchým a uživatelsky přívětivým rozhraním – systém FinLink.
Jak Vám můžeme pomoci
Poradíme Vám při řešení jakýchkoliv záležitostí týkajících se oblasti výkaznictví. Ať už se bude jednat o drobné konzultace, či kompletní návrh a implementaci řešení k pokrytí Vašich informačních potřeb a vykazovacích povinností, jsme Vám k dispozici.
Rámcová analýza: Objednejte si u nás zcela nezávazně a bezplatně rámcovou analýzu zaměřenou na vyhodnocení Vašich procesů souvisejících s výkaznictvím. Na jejím základě Vám poskytneme doporučení pro eliminaci případných slabých míst a navrhneme optimalizaci Vašich procesů výkaznictví. V případě zájmu pro Vás rovněž připravíme prezentaci řešení pro podporu výkaznictví, které bude odrážet Vaše informační potřeby a vykazovací povinnosti.
Pokud Vás některé z níže uvedených otázek přimějí k zamyšlení, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme:
- Potřebujete zajistit pokrytí vykazovacích požadavků vůči externím subjektům - například orgánu dohledu, mateřské společnosti nebo investorům?
- Potřebujete komplexně zastřešit a řídit – po metodické i technické stránce - výkaznictví Vašich dceřinných společností?
- Potřebujete flexibilně vytvářet finanční výkazy pro vrcholový, ale i střední management Vaší společnosti?
- Mění se Vaše vykazovací požadavky resp. informační potřeby často? Máte problém s řízením změn požadavků a jejich promítnutím do stávajícího uspořádání procesu výkaznictví?
- Jsou informace ve Vašich výkazech dostatečně srozumitelné a transparentní? Můžete jednoduše získat metodickou informaci o obsahu výkazů resp. konkrétní části výkazu (např. konkrétní buňky výkazu)?
- Máte pro potřeby analýz k dispozici informaci o datech, z kterých byly výkazy vytvořeny? Jste schopni zjistit z jakého zdrojového systému data pocházejí a jaké datové transformace na ně byly při jejich cestě ze zdrojového systému až do výkazu aplikovány?
- Jste schopni zjistit, kdo, kdy a jak výkazy, ale i data, z kterých byly výkazy naplněny, měnil?
- Zatěžují Vás vysoké náklady na přípravu výkazů/výstupů?
- Jste spokojeni s mírou automatizace přípravy výkazů?
- Jste spokojeni s kvalitou výstupů - tzn. výkazů nebo datových extraktů - poskytovaných Vaším stávajícím řešením? Trápí Vás vysoká míra chybovosti a datových nekonzistencí? Trápí Vás neprůhlednost přípravy výkazů, ale i samotných zdrojových dat? Vyžadují zdrojové data značné množství ručních úprav?
- Zatěžuje výkaznictví příliš Vaše interní zdroje? Omezuje Vás ve výkonu Vašeho hlavního předmětu podnikání? Chtěli byste vyhodnotit, zda by pro Vás mohl být outsourcing výkaznictví (resp. určité části výkaznictví) přínosný?
- Řešíte reorganizaci procesu výkaznictví? Potřebujete identifikovat slabá místa a navrhnout optimální uspořádání? Potřebujete pomoci při organizaci výběrového řízení a poradit při výběru dodavatele?